Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) tartalma

A szolgáltató a szolgáltatásokravonatkozóan ÁSZF-et köteles készíteni.
Az ÁSZF-et pontos tartalomjegyzékkel és oldalszámozással kell ellátni, annak előlapján, jól látható módon fel kell tüntetni a hatálybalépés időpontját.

A szolgáltatónak az ÁSZF-et az ügyfélszolgálatán és internetes honlapján, a nyitóoldalon, könnyen elérhető módon, letölthető, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható formában, a szövegben való kereshetőség biztosításával, ingyenesen közzé kell tennie.  

Előfizetői igény esetén az ÁSZF-ről a szolgáltatónak tájékoztatást kell adni.
Az ügyfélszolgálaton és az internetes honlapon az ÁSZF már nem hatályos változatait 2 évre visszamenőleg hozzáférhetővé kell tenni.

Az ÁSZF a nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan legalább a következőket tartalmazza – ha ez arra értelmezhető:

 • szolgáltató elérhetősége: neve, székhelye, internetes honlapja; a központi ügyfélszolgálat elérhetőségei (cím, telefonszám, e-mail cím; az ügyfélszolgálatok naprakész elérhetőségi adatainak elérhetősége); a hibabejelentő elérhetőségei;
 • szolgáltatás leírása
  • minimális minőség, a végberendezés használatával kapcsolatos feltételek; a segélyhívó szolgálatokhoz, a segélyhívó fél helymeghatározásához szükséges adatokhoz és a segélyszolgálati állomásokhoz való hozzáférés;
  • számfüggetlen személyközi szolgáltatásnál biztosított-e, milyen mértékben a segélyhívó szolgálatokhoz, segélyszolgálati állomásokhoz való hozzáférés; számfüggő szolgáltatás esetén a hozzáférés esetleges műszaki korlátai;
  • segélyhívó azonosítására és helymeghatározására vonatkozó adatok átadása az illetékes segélyszolgálati állomás felé – még ezzel ellentétes előfizető rendelkezése esetén is;
 • felelősség a szerződés teljesítéséért: előfizetői hozzáférési pont helye; hibabejelentések kezelése, nyilvántartásba vétele, a hibaelhárítás folyamata;
 • díjak: díjcsomagokhoz, adatmennyiség felső korlátjához kapcsolódó összeghatárok, hívások, üzenetek és adatforgalom mennyisége, további egyedi díjszabású egységek, számok, szolgáltatások díjai;
  • egyszeri díjak: szolgáltatás megkezdéséhez kapcsolódó (belépési, csatlakozási, bekapcsolási stb.) díjak, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, a szerződés megszűnése, idő előtti felmondása, módosítása, a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása esetében esedékessé váló díjak és minden más egyszeri díj;
  • szolgáltatóváltás, számhordozás és más azonosítók hordozhatóságával kapcsolatos díjak;
  • különleges / célzott díjszabások, kedvezményes feltételek, ajánlatok, akciók;
  • díjazási időszakok, feltételek, végberendezést érintő költségszámítás, visszatérítés díja;
 • a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása, felfüggesztése:
  • szüneteltetés, díjfizetéshez kötött szüneteltetés, karbantartás esetei, feltételei, a kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama;
  • szolgáltatás korlátozásának, különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei;
  • szolgáltatás felfüggesztésének esetei és feltételei;
 • a szerződés felek által kezdeményezett módosításának esetei és feltételei, egyoldalú szolgáltatói szerződésmódosítás, az előfizető értesítésének módjai, az előfizetőt megillető jogok;
 • szerződés időtartama; megszűnése, megszüntetése:
  • a szerződés felmondásának és egyéb megszűnésének esetei, feltételei;
  • a szolgáltatáscsomagok és egyes elemeik megszüntetésével kapcsolatos jogok;
  • szám- és más azonosító hordozhatóságával, a szünetmentes szolgáltatóváltással kapcsolatos eljárások, az előfizető tájékoztatása a fennmaradó jóváírásról is;
 • ügyfélkapcsolat, panaszkezelés, jogviták:
  • panaszok kezelése, folyamata, díjreklamáció és kártérítési igények intézése;
  • jogviták peres és peren kívüli kezdeményezése, békéltető testülethez fordulás, eljáró hatóságok, testület és más szervezetek megnevezése, elérhetősége;
 • fogyatékossággal élők számára nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális információk.

Hasznosnak találta az információt?