Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

15 napos felmondás – az előfizető szerződésszegése, díjtartozása okán

A szolgáltató 15 napos határidővel felmondhatja a szerződést, ha az előfizető:

  • akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és ezt a szerződésszegést a figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg;
  • a figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a szolgáltató számára, a hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzések elvégezését;
  • az általa igénybe vett egyetemes szolgáltatást a figyelmeztető értesítését követően is továbbértékesíti harmadik személy számára;
  • a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja;
  • az esedékes díjat a fizetési határidő elmulasztását követően elküldött, jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítést legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki; (nem jogosult a szolgáltató felmondani a szerződést, ha az előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a jogvita elbírálására jogosult szervnél kérelmet terjesztett elő, amelyről másolatban tájékoztatta a szolgáltatót, feltéve, hogy az előfizető a nem vitatott és a szolgáltatás igénybevételéért esedékes díjakat folyamatosan megfizeti. A szolgáltató köteles az előfizető kérésére a nem vitatott díjak befizetésének lehetőségét biztosítani);
  • televízió szolgáltatás körében a műsorjelet a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés ellenére jogosulatlanul vételezi, harmadik személynek továbbítja, vagy dekódolja.

Az előfizető szerződésszegése miatt történő felmondáskor a szolgáltató jogosult visszakövetelni az adott kedvezményeket, ezek összegét az előfizető köteles megtéríteni a szolgáltatónak.

Hasznosnak találta az információt?