Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Üzleti előfizetések (flotta)

A flottaszerződés speciális szerződés, amelynek keretében a szolgáltatás használója / igénybe vevője nem válik a szolgáltató előfizetőjévé. A flottakedvezmény kiterjedhet a flottán belüli díjmentes telefonálásra. Leggyakoribb típusa a dolgozói flotta.

A hívószám használója olcsóbban veheti igénybe a szolgáltatásokat, mint az egyéni előfizetők. Hátránya viszont, hogy a szerződési feltételek nem érhetőek el nyilvánosan, a használót nem illetik meg az előfizetők jogai, nem érvényesülnek a garanciális fogyasztóvédelmi célú szabályok.

Az egyéni előfizetőnek nem minősülő üzleti előfizető esetében a szolgáltató a vonatkozó rendelkezésektől az Eszr.-ben foglaltak szerint eltérhet.

A végfelhasználónak minősülő mikrovállalkozás, kisvállalkozás vagy közhasznú szervezet üzleti előfizető esetében a szolgáltató részben vagy egészben eltérhet el az alábbiakra vonatkozó rendelkezésektől, ha az érintett üzleti előfizető legkésőbb szerződés megkötésekor kifejezetten hozzájárult ehhez:

 • a szerződés részévé váló előzetes tájékoztatás és a szerződéses adatok összefoglalójának rendelkezésre bocsátása a szerződéskötésekor;
 • az előzetes tájékoztatásra vonatkozó szabályok;
 • a szerződés időtartamai, hatályba lépésének időpontja;
 • a határozott időtartamú szerződés meghosszabbítása;
 • a szolgáltatás igénybevételének korlátai.

Ha ezektől a rendelkezésektől a szolgáltató el kíván térni végfelhasználónak minősülő mikrovállalkozás, kisvállalkozás vagy közhasznú szervezet üzleti előfizető esetében, a szerződéskötés előtt részletesen tájékoztatnia kell az előfizetőt arról, hogy mely eltéréshez kéri a hozzájárulást. A vonatkozó rendelkezésektől történő részleges eltéréshez adott hozzájárulás az érintett rendelkezéseket a szerződésben rögzíteni kell.

Az üzleti előfizető és a szolgáltató egyező akarattal eltérhetnek az Eht. és Eszr. rendelkezéseitől – az alábbi, példaszerűen felsorolt kikötések, esetek kivételével:

 • a felek a szolgáltatásra kizárólag előfizetői szerződést köthetnek;
 • a hírközlési szabályokban nem szabályozott esetekre a Ptk. irányadó;
 • a szerződés legfeljebb ötven mobil feltöltőkártyás szolgáltatásra jöhet létre és tartható fenn egyidejűleg;
 • a hálózat-függetlenítésre vonatkozó rendelkezések;
 • a mobil feltöltőkártyás előfizetés körében kötelező adategyeztetés;
 • a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása;
 • a szolgáltató jogszabályban biztosított rendkívüli felmondási kötelezettsége, a felmondás tartalma;
 • panaszkezelésre vonatkozó bizonyos szabályok;
 • a hibabejelentésre és az azzal kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályok;
 • az egy éves elévülés szabálya;
 • a szolgáltatóváltás és számhordozás szabályai;
 • hívószám megváltoztatása az előfizető kérésére;
 • díjszámításra vonatkozó szabályok.

Üzleti előfizető esetén a telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői panaszról a szolgáltató hangfelvételt készít, azt visszakereshető módon egy évig megőrzi.

A szolgáltató a hangfelvétel visszahallgatását ügyfélszolgálati helyiségében biztosítja, a hangfelvétel másolatát az üzleti előfizető kérésére annak rendelkezésére bocsátja az erre irányuló kérésről való tudomásszerzést követő 30 napon belül.

A visszahallgatást és a másolatot hangfelvételenként egy alkalommal ingyenesen biztosítja.

A hangfelvétel kiadását az üzleti előfizető azonosításán túl más feltételhez nem kötheti.

A szerződéssel kapcsolatos panasz másolatát, vagy az annak elintézéséhez szükséges adatokat az üzleti előfizető kérésére annak rendelkezésére bocsátja.

Az üzleti előfizetőt érintő felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás elrendelése esetén a szolgáltató a szolgáltatást mindaddig szüneteltetheti, amíg az előfizető nem ad az ÁSZF-ben meghatározott, de legfeljebb a szolgáltatás 12 havi díjának megfelelő összegű vagyoni biztosítékot.

Hasznosnak találta az információt?