Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

A szolgáltató által kezdeményezett kétoldalú szerződésmódosítás

A szerződés módosítására a szolgáltatónak ajánlatot kell tennie az előfizető részére. Az ajánlat akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta. Szóban kötött szerződés esetén az előfizető kifejezett szóbeli, vagy írásbeli nyilatkozata, írásban kötött szerződésnél írásos nyilatkozata szükséges az előfizetői szerződés módosításához. Ha az előfizető az ajánlatot nem fogadja el, a szerződés változatlan feltételekkel hatályban marad.

Nem tekinthető az előfizető tevőleges és kifejezett elfogadó magatartásának az előfizetői szerződés teljesítéséhez kapcsolódó alapvető előfizetői jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése, így különösen a szolgáltatás további igénybevétele, illetve a szolgáltatás ellenértékének megfizetése. Ettől érvényesen eltérni nem lehet.

A szolgáltató szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatában köteles közérthetően és áttekinthetően rögzíteni, hogy az előfizetői szerződés módosítása esetén a szerződés mely feltételei milyen módon változnak meg, köteles továbbá tájékoztatni az előfizetőt a szerződésmódosítás menetéről.

Hasznosnak találta az információt?