Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Az áthelyezés

Az előfizető helyhez kötött szolgáltatások esetén kezdeményezheti a szolgáltatás áthelyezését. A szolgáltató az áthelyezési igényt 15 napon belül megvizsgálja és írásban tájékoztatja az előfizetőt az alábbi lehetőségekről:

  • az igényt teljesíti ÁSZF-ben meghatározott, legfeljebb 30 napos határidőben vagy az előfizető által meghatározott későbbi időpontban (az áthelyezés teljesítéséig a szolgáltatás szünetel, ezalatt az előfizető díjfizetésre nem köteles);
  • az áthelyezést műszaki lehetőség hiányában 30 napon túl, de az áthelyezés időpontját megjelölve vállalja (az áthelyezés teljesítéséig a szolgáltatás szünetel, ezalatt az előfizető díjfizetésre nem köteles);
  • az igényt rajta kívül álló ok vagy előfizetői díjtartozás miatt elutasítja.

Az áthelyezésért a szolgáltató indokolt és méltányos díjat számolhat fel, viszont ha a vállalt határidőt elmulasztja, kötbért kell fizetnie az előfizető részére, amelynek mértékét az Eszr 14. § (5) bekezdése tartalmazza.

Ha a határozott idejű szerződés tartama alatt az egyéni előfizető lakcímének vagy tartózkodási helyének változása miatt új lakcímére, vagy tartózkodási helyére kéri az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését, és a szolgáltató az áthelyezési igényt rajta kívül álló okból teljesíteni nem tudja, az előfizető a szolgáltató erről szóló értesítését követő 15 napon belül azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a szerződést. A szolgáltató az értesítésben köteles igazolható módon tájékoztatni az előfizetőt az őt megillető felmondási jogról.

Hasznosnak találta az információt?