Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Előzetes tájékoztatás a telefonon és online, illetve az ügyfélszolgálaton kívül személyesen történő szerződéskötéskor

A szolgáltató a tájékoztatást egyértelműen megjelölve, könnyen megtalálható formában az ÁSZF-ben is megteheti, a tájékoztatás tartalmát abba beépítheti.

A szolgáltató a szerződési nyilatkozat megtétele előtt köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót az Előzetes tájékoztatás a személyes ügyfélszolgálaton történő szerződéskötéskor foglaltakon túlmenően többek között az alábbiakról:

 • a telefonon vagy online szerződéskötéshez alkalmazott kommunikációs eszköz használatának díjáról;
 • elállási jog gyakorlásának határidejéről, feltételeiről (eszköz visszaküldése, költségek megtérítése);
 • a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tiltó magatartási kódex rendelkezésre állásáról;
 • a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról;
 • a fogyasztó által a szolgáltató kérésére biztosítandó pénzügyi biztosítékról;
 • a digitális adattartalom működéséről, hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről.

A szolgáltató a tájékoztatást egyértelműen megjelölve, könnyen megtalálható formában az ÁSZF-ben is megteheti, a tájékoztatás tartalmát abba beépítheti.

Az előzetes tájékoztatásnak a szolgáltatás körében (a gépek közötti szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatások kivételével) ki kell terjednie a következőkre:

 • a szolgáltatás minőségére, a szolgáltatásminőségi követelmények rendeletben meghatározott, illetve vállalt egyedi célértékeire;
 • a rendszeres díjakra (előfizetési-, használati-és forgalmi díjak, díjcsomagok), illetve a szolgáltatás megkezdéséhez kapcsolódó belépési és egyéb díjakra;
 • a szerződés időtartamára, a kedvezmények feltételeire, a határozott idejű szerződés meghosszabbítására vagy határozatlan időtartamúvá történő átalakulásának feltételeire;
 • a határozott idejű szerződés megszüntetésekor esedékes díjakra, a készülékkedvezmény megtérítésére és számítási módjára stb., a végberendezés hálózat-függetlenítésére;
 • a szolgáltató hibás teljesítése esetén őt terhelő kötbérfizetési kötelezettségre és a kötbérfizetés módjára, az előfizető jogaira, külön azokra, amik akkor illetik meg az előfizetőt, ha a szolgáltató egy biztonsági eseményre, fenyegetésre nem megfelelő módon reagál illetve intézkedik;
 • a szolgáltatóváltásra, számhordozás és más azonosítók hordozásának díjaira, a késedelmes végrehajtás esetén az előfizetőnek járó kötbérre, az előre fizetett díjak visszatérítésére;
 • közlések bizalmasságára, biztonsági események és kockázatok kezelése körében a hálózat és a szolgáltatás biztonságának védelme céljából történt intézkedésekről szóló szolgáltatói tájékoztatásra.

Az előzetes tájékoztatásnak az internet-hozzáférés szolgáltatás és a személyközi hírközlési szolgáltatás esetén mindezeken túlmenően ki kell terjednie a következőkre is:

 • internet szolgáltatás esetén a késleltetés, csomagvesztés és késleltetés-ingadozás célértékeire; új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás megkezdésének részleteire; nyilvános személyközi szolgáltatás esetében, ha a szolgáltató legalább részben ellenőrzést gyakorol a használt hálózat felett, a meghatározott szolgáltatásminőség biztosítására;
 • a szolgáltató által átadott végberendezés (eszköz) használatával kapcsolatos feltételekre, figyelemmel arra, hogy a végfelhasználók választásuk szerinti eszközt használhassanak;
 • a díjcsomagban foglalt adatforgalom vagy összeg keretére, annak felhasználhatóságára, lebeszélhetőségére, a kereten túli egyedi díjszabással kapcsolatos részletekre; a keret fel nem használt mennyiségnek a következő számlázási időszakra történő átvitelének lehetőségére;
 • a csomag elemeinek díjaira külön-külön, ha a szolgáltató a szolgáltatásokat egymástól függetlenül is értékesíti;
 • a számla átláthatóságára, a fogyasztás nyomon követését biztosító eszközökre (tételes számlamelléklet, hívásrészletező, költségellenőrző);
 • az egyes szolgáltatásokra, vagy a hívásirányok elérésére vonatkozó speciális díjszabásra;
 • az ügyfélszolgálatra, a karbantartási szolgáltatásokra és a kapcsolódó díjakra;
 • a teljes, naprakész díjszabás elérhetőségére;
 • a szerződés megszüntetésének feltételeire, a csomagban nyújtott valamennyi szolgáltatásra, illetve az abba tartozó egyes szolgáltatásokra;
 • a személyes adatok kezelésére és védelmére;
 • a fogyatékossággal élő végfelhasználókra vonatkozó külön rendelkezésekre;
 • az előfizetői panaszok, díjreklamációk és kártérítési igények kezelésére, a jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének, a békéltető testülethez fordulás lehetőségére, a jogorvoslati hatóságok, békéltető testületek és más szervezetek elérhetőségére, a határon átnyúló jogvitarendezésre.

A nyilvánosan elérhető számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatás esetén a tájékoztatásnak ki kell terjednie a segélyhívással kapcsolatos adatokhoz való hozzáférés lehetőségére, annak műszaki korlátaira, valamint az előfizetői névjegyzékre is.

Hasznosnak találta az információt?