Tájékoztató az országos digitális átállás során választható digitális szolgáltatók kiutalási igényei benyújtásának feltételeiről

Published: 10 April 2013

null

A közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről szóló 4/2013 (I.18.) NMHH rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdés b) pontjában leírtak szerint a választott digitális szolgáltató (továbbiakban: szolgáltató) kiutalási igény benyújtásával élhet. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: NMHH vagy Hatóság) ennek formai és tartalmi követelményeit az alábbiakban teszi közzé.

A kiutalási igény benyújtásának, elbírálásának valamint teljesítésének feltételeit és körülményeit a Rendelet 7. § határozza meg. Eszerint a kiutalási igénynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a támogatott jogosult felhasználók száma,
 • a támogatott jogosult felhasználók neve és lakcíme,
 • a támogatott jogosult felhasználók számára kiállított számla száma, kibocsátásának dátuma,
 • a Rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott átvételi jegyzőkönyv,
 • a szolgáltató megnevezése, címe (székhelye), adószáma, a választható műsorterjesztői nyilvántartásban szereplő bankszámla száma, cégszerű aláírása.

E kiutalási igényt a gyakorlatban az alábbi dokumentumok képezik:

 • nyilatkozat a kiutalási igény benyújtásáról,
 • a támogatott jogosult felhasználók adatait tartalmazó adatátadó tábla,
 • a támogatott jogosult felhasználók aláírásaival igazolt átvételi jegyzőkönyvek (üzembe helyezési munkalapok) másolatai

A csatolt dokumentumok között mintaként megtekinthető a nyilatkozat formanyomtatványa, valamint egy adatátadó tábla is.

A támogatott jogosult felhasználók adatait tartalmazó adatátadó tábla

A Hatóság által létrehozott adatátadó táblában a szolgáltatónak azon támogatásra jogosult felhasználók adatait kell feltüntetnie, akik részére a választott digitális műsorterjesztési szolgáltatás vételét biztosító digitális vevődekóder, szükség esetén az ehhez kapcsolódó antenna, illetve egyéb eszközök beszerelése, üzembe helyezése sikeresen megvalósult, és rájuk vonatkozóan a szolgáltató még nem nyújtott be kiutalási igényt. Ezt a táblázatot elektronikus úton kell eljuttatni az NMHH részére.

A táblában kékkel jelölve láthatók azok a mezők (a támogatásra jogosultak személyes adataira vonatkozó részek, valamint a „választott csomag”, „megjegyzés a szerelőnek” és a „szerelési körzet” mezők), melyeket a Hatóság tölt ki. A Szolgáltató által kitöltendő mezők pedig sárga jelölést kaptak. Ezek a következők:

 • Sikeres szerelés? I/N
 • Kiállított számla száma
 • Számla kiállításának dátuma
 • Műszaki okból sikertelen szerelés? I/N
 • A szerelés meghiúsulásának indoka / egyéb megjegyzés
 • A szerelési kísérlet dátuma

A csatolt adatátadó táblázatban szemléltetés céljából feltüntettünk egy példát. Sikeres szerelés és üzembe helyezés esetén elegendő az első három mező kitöltése.

FONTOS, hogy ugyanezen adatátadó tábla szolgál a sikertelen szerelések jelzésére is. Ezeket azonban a sikeres szerelésektől elválasztva, külön fájlba rögzítve kell visszaküldeni a Hatóság részére – a szerelési kísérlettől számított 5 napon belül. Kiutalási igényt csak a sikeres szerelések után lehet benyújtani.

A támogatott jogosult felhasználók aláírásaival igazolt átvételi jegyzőkönyvek (üzembe helyezési munkalapok) másolatai

A Rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott átvételi jegyzőkönyvek (üzembe helyezési munkalapok) másolatainak a kiutalási igény benyújtásáról szóló nyilatkozattal egy időben, annak mellékleteként, postai úton kell beérkezniük a Hatósághoz.

Az üzembe helyezési munkalapnak nincs a Hatóság által meghatározott formai követelménye, tartalmában azonban mindenképpen szerepelnie kell az alábbi adatoknak:

 • a támogatott jogosult felhasználó adatátadó táblában megjelölt azonosítója
 • személyes adatai (neve, születési helye, ideje, lakcíme, személyigazolvány száma)
 • személyes aláírása
 • Egy tájékoztatás arról, hogy a választott szolgáltató által beszerelt és üzembe helyezett digitális vevődekóder, szükség esetén antenna, illetve egyéb eszközök a támogatásra jogosult felhasználó tulajdonába kerülnek.

A Hatóság felhívja a szolgáltatók figyelmét arra, hogy az üzembe helyezési munkalapon kizárólag a támogatásra jogosult felhasználó aláírása szerepelhet. A vele egy háztartásban élő személy(ek) aláírása csak a jogosult által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással fogadható el. Ez utóbbi esetben a meghatalmazást is csatolni kell a kiutalási igényhez.

A fent említett dokumentumok a kiutalási igény elengedhetetlen részét képezik, együttes és hiánytalan meglétük nélkül a kiutalási igény nem teljesíthető.

Az NMHH a kiutalási igényeket nem hatósági eljárásban vizsgálja, ellenőrzi. Amennyiben egy kiutalási igény megalapozott és megfelel a Rendeletben foglalt követelményeknek, az NMHH a kiutalási igény kézhezvételét követő 60 napon belül a szolgáltató részére kiutalja az állami támogatásnak megfelelő összeget. Amennyiben egy kiutalási igény nem vagy nem teljes körűen teljesíthető, a Hivatal hivatalból hatósági eljárást indít a kiutalási igény tárgyában. Amennyiben a Hivatal hatósági eljárásában megállapítja, hogy valamely felhasználó vagy szolgáltató jogosulatlanul részesült a Rendelet szerinti állami támogatásban, a támogatás visszafizetésére kötelezi a felhasználót, illetve a szolgáltatót, valamint alkalmazhatja az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben meghatározott jogkövetkezményeket.