Az NMHH Hivatalának BJ/32430-4/2018. számú határozata internetes lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételéről és médiaszolgáltatási díj megállapításáról (Tokaj Consulting Kft., Tokaj TV)

Date of decision: 29 January 2019

 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.,a továbbiakban: Hivatal) a Tokaj Consulting Kft. (3910 Tokaj, Serház u. 55.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Tokaj TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását

nyilvántartásba veszi, egyúttal médiaszolgáltatási díjának mértékét 2019. február 1. napjával Üzleti titok ,- Ft + ÁFA / év összegben állapítja meg.

A Hivatal a Médiaszolgáltató Tokaj TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását az alábbi adatokkal veszi nyilvántartásba:

a) A médiaszolgáltató neve, székhelye: Tokaj Consulting Kft. (3910 Tokaj, Serház u. 55.);

b) Cégjegyzékszáma: 05-09-023942;

c) A médiaszolgáltatás jellege: kereskedelmi;

d) A médiaszolgáltatás típusa: általános tematikájú;

e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális;

f) Vezető tisztségviselő neve és címe: Erdős József (3927 Csobaj, Rákóczi út 17.);

g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve és címe: nincs;

h) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:

  • a társaság képviseletére jogosult személy neve, és címe: Erdős József (3927 Csobaj, Rákóczi út 17.);
  • a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága: Tokaj Város Önkormányzata (100%);

i) Közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése bármely, Magyarország területén médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban: nincs;

j) Vételkörzete alapján: helyi médiaszolgáltatás;

k) A terjesztéssel érintett települések neve: Tokaj;

l) A bejelentett előfizetők tervezett száma: Üzleti titok;

m) A terjesztéshez használni tervezett elektronikus hírközlőhálózat típusa: vezetékes műsorterjesztő hálózat;

n) A műsor terjesztését előreláthatóan végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt.;

o) A médiaszolgáltatás műsorideje: Üzleti titok;

p) Képújság műsorideje: Üzleti titok;

q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Tokaj TV;

r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

  • napi: Üzleti titok;
  • heti: Üzleti titok;
  • havi: Üzleti titok;

s) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

  • napi: Üzleti titok;
  • heti: Üzleti titok;
  • havi: Üzleti titok;

t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: Üzleti titok;

u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): Üzleti titok;

v) A nemzetiségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: Üzleti titok;

w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: Üzleti titok;

x) A médiaszolgáltatási díj mértéke a 2018. évi árszinten: Üzleti titok ,- Ft + ÁFA / év.

A Médiaszolgáltató a Hivatal által kiállított számla alapján a médiaszolgáltatási díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00295141-00000024 számlaszámú számlájára köteles megfizetni. A médiaszolgáltatási díj akkor minősül megfizetettnek, amikor a teljes összeg a számlán jóváírásra került.

A Médiaszolgáltató jelen határozatban megállapított médiaszolgáltatási díjösszeg szerinti díjfizetési kötelezettsége a médiaszolgáltatás megkezdésének tervezett napjával, azaz 2019. év február 1. napjával keletkezik.

Az éves médiaszolgáltatási díj a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított fogyasztói árindex mértékével megfelelő arányban évente korrigálásra kerül.

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (a továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési díj mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.

Indokolás

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 41. § (4) bekezdése alapján a Hivatal a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásokról nyilvántartást vezet. Az Mttv. 42. § (1) bekezdése szerint a lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételét annak jövőbeni médiaszolgáltatója kezdeményezheti.

A Médiaszolgáltató 2018. december 17-én érkeztetett beadványában az Mttv. 42. § (1)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően bejelentést tett Tokaj TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása vonatkozásában.

Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató 2018. december 17-i bejelentése csak részben tartalmazta az Mttv. 42. § (1)-(5) bekezdéseiben megjelölt adatokat és dokumentumokat, a Hivatal 2018. december 20-án hiánypótlási felhívást küldött ki részére. A médiaszolgáltató a hiánypótlási felhívásban megjelölt adatszolgáltatási kötelezettségének 2019. január 8-án érkeztetett beadványával hiánytalanul eleget tett.

A Hivatal a nyilvántartásba vételre irányuló eljárás során megállapította, hogy a bejelentés az Mttv. vonatkozó rendelkezéseinek a hiánypótlást követően megfelel, ezért az Mttv. 42. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a Tokaj TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételéről döntött.

Az Mttv. 44. § (2) bekezdése alapján a médiaszolgáltató negyedévenként előre köteles médiaszolgáltatási díjat fizetni.

A Hivatal a Médiaszolgáltató médiaszolgáltatási díjának összegét a Médiaszolgáltató bejelentésében tett adatszolgáltatása alapján, az Mttv. 44. § (7) bekezdésében foglaltak és az NMHH honlapján közzétett „Adatbejelentő - A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 42. § hatálya alá tartozó lineáris médiaszolgáltatások bejelentésére” formanyomtatvány 2. számú melléklet A pontja alapján az 500.000 főnél kisebb vételkörzettel rendelkező médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók számára kialakított díjszámítási modell szerint állapította meg.

Mindezekre tekintettel a Médiaszolgáltató éves médiaszolgáltatási díját az alábbiak szerint kell meghatározni:

500.000 főnél kisebb vételkörzettel rendelkező médiaszolgáltatások éves médiaszolgáltatási díja:

Vételkörzet (fő)Médiaszolgáltatási díj 1(Ft) (2018-as árszinten)

1 – 12.000

51.943 + ÁFA

12.001 – 25.000

77.362 + ÁFA

25.001 – 50.000

110.517 + ÁFA

50.001 – 100.000

165.775 + ÁFA

100.001 – 250.000

331.552 + ÁFA

250.001 – 500.000

828.879 + ÁFA

A médiaszolgáltatási díj a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított fogyasztói árindex mértékével megfelelő arányban évente korrigálásra kerül.

A médiaszolgáltatás vételkörzete: Üzleti titok (háztartások száma) x 2,38 (egy háztartásra jutó személyek száma - KSH adat), azaz Üzleti titok

Mindezek alapján a Hivatal a Médiaszolgáltató médiaszolgáltatási díját 2018. évi árszinten évi Üzleti titok ,- Ft + ÁFA összegben állapította meg.

A Médiaszolgáltató a médiaszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontjaként 2019. február 1. napját jelölte meg. Erre tekintettel a Médiaszolgáltatót a médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség a médiaszolgáltatás megkezdésének napjától terheli. A Médiaszolgáltató díjfizetési kötelezettségének negyedévente, a Hivatal által kiállított számla alapján, minden negyedév 1. hónapjának 15. napjáig köteles eleget tenni.

A Hivatal felhívja a Médiaszolgáltató figyelmét, hogy az Mttv. 42. § (7) bekezdés c) pontja alapján törli nyilvántartásából a lineáris médiaszolgáltatást, ha a médiaszolgáltató díjtartozását a Hivatal írásbeli felszólítását követően harminc napon belül nem teljesítette.

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése értelmében a Médiatanács és a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás az Mttv. 165. § (1) bekezdésén, az Ákr. 116. § (1), valamint a 117. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (18) bekezdése határozza meg.

A Hivatal tájékoztatja a Kérelmezőt, hogy a fellebbezési díjat a Rendelet 18. § (2) és (3) bekezdései alapján a fellebbezés benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a fellebbezéshez csatolni szükséges. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénz átutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetés igazolását – a feladóvevényt – a fellebbezésnek tartalmaznia kell.

A Hivatal hatásköre az Mttv. 41. § (4) bekezdés a) pontján, a 42. § (3) bekezdésén, a 44. § (7) bekezdésén, valamint a 184. § (1) bekezdés a) - b) pontjaiban foglaltakon alapul.

Budapest, 2019. január 29.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

Andrássy György
főosztályvezető