Az NMHH Hivatalának BJ/22820-2/2018. számú határozata: lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásból törlése, felszólítás díjtartozás megfizetésére (Telin Telekommunikációs Kft., Egyetem TV)

Date of decision: 18 October 2018

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a Telin Telekommunikációs Kft. (6722 Szeged, Szentháromság u. 34.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Egyetem TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását (a továbbiakban: Médiaszolgáltatás)

jelen határozatának közlése napjával hivatalból törli hatósági nyilvántartásából.

A Médiaszolgáltatót a Hivatal egyúttal

felszólítja,

hogy harminc napnál régebben lejárt, mindösszesen Üzleti titok ,- Ft összegű médiaszolgáltatási díjtartozását jelen határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00295141-00000024 számú pénzforgalmi számlájára.

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Médiatanácshoz címzett, de a Hivatalnál benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési díj mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.

Indokolás

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 44. § (1) bekezdése szerint a nyilvántartásba vétel útján lineáris médiaszolgáltatásra jogosult a Hivatal által meghatározott mértékű médiaszolgáltatási díjat fizet.

A Hivatal a médiaszolgáltatási díjak megfizetését, a díjtartozásokat figyelemmel kíséri és nyilvántartja.

A rendelkezésre álló nyilvántartások adatai alapján a Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltatónak Médiaszolgáltatásával összefüggésben harminc napnál régebbi, lejárt esedékességű médiaszolgáltatási díjtartozása áll fenn a Médiatanáccsal szemben.

A Médiaszolgáltató a Hatóság követelésének jogalapját, illetve a tartozás jogcímét nem vitatta, fizetési kötelezettségének azonban nem tett eleget.

Az Mttv. 42. § (7) bekezdés c) pontja értelmében a Hivatal törli nyilvántartásából a lineáris médiaszolgáltatást, ha a Médiaszolgáltató díjtartozását a Hivatal írásbeli felszólítását követően harminc napon belül nem teljesítette.

Tekintettel arra, hogy a fizetési felszólításban megjelölt határidő eredménytelenül telt el és a Médiaszolgáltató tartozását nem vitatta, a Hivatal BJ/22820-1/2018. számú, 2018. szeptember 5. napján kelt végzésében az Mttv. 42. § (7) bekezdés c) pontja alapján a Médiaszolgáltatás nyilvántartásból való törlésére irányuló hatósági eljárást indított. A Hivatal a tartozás rendezése, a jogkövető magatartás elősegítése és a Médiaszolgáltató médiaszolgáltatási jogosultságának fennmaradása érdekében az eljárás megindításával egyidejűleg felszólította a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg médiaszolgáltatási díjtartozását, továbbá felszólította, hogy terjessze elő a Hivatal részére nyilatkozatát a nyilvántartásból való törlésre irányuló hatósági eljárás tárgyát képező üggyel kapcsolatos álláspontjáról. A Hivatal végzését a Médiaszolgáltató a tértivevény tanúsága szerint 2018. szeptember 11. napján kézhez vette, azonban fizetési kötelezettségét továbbra sem teljesítette, a felszólításban foglaltakra nem válaszolt, az üggyel kapcsolatos nyilatkozatot nem tett.

A Hivatal a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltatás Mttv. 42. § (7) bekezdés c) pontja szerinti nyilvántartásból való törlése indokolt. A Hivatal rögzíti egyúttal, hogy a Médiaszolgáltató Üzleti titok ,- Ft összegű lejárt esedékességű médiaszolgáltatási díjtartozását – az alábbi táblázatban megjelölt jogcímek figyelembe vételével – egy összegben köteles megfizetni.

A Telin Telekommunikációs Kft. díjtartozásai
A tartozás jogcímeSzámla száma, összeg, esedékesség
Médiaszolgáltatási díj Számla száma: MT18-01880; összeg: Üzleti titok Ft; esedékesség: 2018.07.16.
Médiaszolgáltatási díjtartozás összesen bruttó Üzleti titok Ft

A Hivatal felhívja a Médiaszolgáltató figyelmét, hogy a jelen határozat rendelkező részében rögzített médiaszolgáltatási díjtartozása után a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamat fizetésére is köteles.

A fentiekben foglaltak értelmében a Médiaszolgáltatást a Hivatal az Mttv. 42. § (7) bekezdés c) pontja alapján jelen határozat közlése napjával hivatalból törli hatósági nyilvántartásából.

A Hivatal tájékoztatja a Médiaszolgáltatót, hogy a nyilvántartásból való törlés a médiaszolgáltatás nyújtására vonatkozó jogosultság megszűnését eredményezi, azaz a nyilvántartásból törölt médiaszolgáltatás nyújtása jogszerűen nem végezhető.

A Hivatal felhívja a Médiaszolgáltató figyelmét, hogy az Mttv. 134. § (13) bekezdése értelmében a Hivatal határozatában megállapított, a Hivatalnak fizetendő médiaszolgáltatási díj, adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A rendelkező részben foglalt összeg akkor minősül megfizetettnek, amikor a teljes összeg a Médiatanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00295141-00000024 számú számláján jóváírásra kerül.

Az Mttv. 144. §-a értelmében a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás az Mttv. 165. § (1) bekezdésén, az Ákr. 116. § (1) bekezdésén és 117. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (18) bekezdése határozza meg.

A Hivatal tájékoztatja a Kérelmezőt, hogy a fellebbezési díjat a Rendelet 18. § (2) és (3) bekezdései alapján a fellebbezés benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni a Hatóság 10032000-00300939-00000017 pénzforgalmi számlájára. A díjfizetés megtörténtének igazolását – a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) – a fellebbezéshez csatolni szükséges. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását – a feladóvevényt – a fellebbezésnek tartalmaznia kell.

Az eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 42. § (7) bekezdés c) pontján és 184. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Budapest, 2018. október 18.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

Dr. Andrássy György
főosztályvezető