Az NMHH Hivatalának BJ/22818-2/2018. számú végzése lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásból törlése tárgyban indított hatósági eljárás megszüntetéséről (Szedresi Sziget Egyesület Közhasznú Szervezet, Szedres Televízió)

Date of decision: 17 September 2018

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a Szedresi Sziget Egyesület Közhasznú Szervezet (7056 Szedres, Arany J. u. 2.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Szedres Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása (a továbbiakban: Médiaszolgáltatás) nyilvántartásból való törlése tárgyban hivatalból indított hatósági eljárást

megszünteti.

E végzés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (a továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési illeték mértéke 3 000 forint. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.

Indokolás

A Hivatal a Médiaszolgáltatás után fennálló médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem teljesítése miatt BJ/22818-1/2018. számú, 2018. szeptember 5-én kelt végzésében hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatás nyilvántartásból való törlése tárgyában, egyúttal felszólította a Médiaszolgáltatót, hogy Üzleti titok forint összegű médiaszolgáltatási díjtartozását a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg a Médiatanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00295141-00000024 számú pénzforgalmi számlájára.

A Hivatal nyilvántartása szerint a Médiaszolgáltató 2018. szeptember 14. napján a fennálló médiaszolgáltatási díjtartozását megfizette.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 144. §-a értelmében a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltatás nyilvántartásból való törlése tárgyában indított eljárás okafogyottá vált, a Hivatal az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján a hatósági eljárást megszünteti.

A fellebbezésről szóló tájékoztatás az Mttv. 165. § (1) bekezdésén, valamint az Ákr. 116. § (3) bekezdés d) pontján alapul.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (18) bekezdése határozza meg.

A fellebbezési díjat a Rendelet 18. § (2) és (3) bekezdései alapján a fellebbezés benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni a Hatóság 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. A díjfizetés megtörténtének igazolását – a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) – a fellebbezéshez csatolni szükséges. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénz átutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását – a feladóvevényt – a fellebbezésnek tartalmaznia kell.

Az eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 184. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.

Budapest, 2018. szeptember 17.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

Dr. Andrássy György
főosztályvezető