Az NMHH Hivatalának BJ/30897-4/2018. számú határozata internetes lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételéről és médiaszolgáltatási díj megállapításáról (Farkas László egyéni vállalkozó, Radio Shun.es)

Date of decision: 9 January 2019

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.,a továbbiakban: Hivatal) Farkas László egyéni vállalkozó (13407 Berlin, Lindauer Allee 83., Németország) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Radio Shun.es állandó megnevezésű internetes lineáris médiaszolgáltatását

nyilvántartásba veszi, egyúttal médiaszolgáltatási díjának mértékét 2019. január 15. napjával 0,- Ft + ÁFA / év összegben állapítja meg.

A Hivatal a Médiaszolgáltató Radio Shun.es állandó megnevezésű internetes lineáris médiaszolgáltatását az alábbi adatokkal veszi nyilvántartásba:

a) A médiaszolgáltató neve, székhelye: Farkas László egyéni vállalkozó (13407 Berlin, Lindauer Allee 83., Németország);

b) Azonosító száma: DE317613844;

c) A médiaszolgáltatás jellege: kereskedelmi;

d) A médiaszolgáltatás típusa: tematikus;

e) A médiaszolgáltatás fajtája: rádiós;

f) Vezető tisztségviselő neve és címe: -;

g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve és címe: Fehér Ágnes Zsuzsanna (2767 Tápiógyörgye, Bem József u, 1/A.);

h) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:

  • a társaság képviseletére jogosult személy neve, és címe: -;
  • a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága: -;

i) Közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése bármely, Magyarország területén médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban: nincs;

j) Vételkörzete alapján: -;

k) A terjesztéssel érintett települések neve: -;

l) A bejelentett előfizetők tervezett száma: -;

m) A terjesztéshez használni tervezett elektronikus hírközlőhálózat típusa: Internet;

n) A műsor terjesztését előreláthatóan végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve: -;

o) A médiaszolgáltatás műsorideje: Üzleti titok;

p) Képújság műsorideje: -;

q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Radio Shun.es;

r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

  • napi: Üzleti titok
  • heti: Üzleti titok
  • havi: Üzleti titok;

s) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

  • napi: Üzleti titok
  • heti: Üzleti titok
  • havi: Üzleti titok;

t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: Üzleti titok;

u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): Üzleti titok;

v) A nemzetiségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: Üzleti titok;

w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: üzleti titok;

x) A médiaszolgáltatási díj mértéke a 2018. évi árszinten: 0,- Ft + ÁFA / év.

A médiaszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 2019. január 15.

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (a továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési díj mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.

Indokolás

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 41. § (4) bekezdése alapján a Hivatal a lineáris médiaszolgáltatásokról nyilvántartást vezet. Az Mttv. 42. § (1) bekezdése szerint a lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételét annak jövőbeni médiaszolgáltatója kezdeményezheti.

A Médiaszolgáltató 2018. november 29-én érkeztetett beadványában az Mttv. 42. § (1)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően bejelentést tett Radio Shun.es állandó megnevezésű internetes lineáris médiaszolgáltatása vonatkozásában

Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató 2018. november 29-i bejelentése csak részben tartalmazta az Mttv. 42. § (1)-(5) bekezdéseiben megjelölt adatokat és dokumentumokat, a Hivatal 2018. december 7-én kelt végzésével hiánypótlásra hívta fel a Médiaszolgáltatót. A Médiaszolgáltató a hiánypótlási felhívásban megjelölt adatszolgáltatási kötelezettségének 2018. december 21-én érkeztetett beadványával hiánytalanul eleget tett.

A Hivatal a nyilvántartásba vételre irányuló eljárás során megállapította, hogy a bejelentés az Mttv. vonatkozó rendelkezéseinek a hiánypótlást követően megfelel, ezért az Mttv. 42. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a Radio Shun.es állandó megnevezésű médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételéről döntött.

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése értelmében a Médiatanács és a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás az Mttv. 165. § (1) bekezdésén, az Ákr. 116. § (1), valamint a 117. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (18) bekezdése határozza meg.

A Hivatal tájékoztatja a Kérelmezőt, hogy a fellebbezési díjat a Rendelet 18. § (2) és (3) bekezdései alapján a fellebbezés benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a fellebbezéshez csatolni szükséges. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénz átutalási megbízás 3

útján történő díjfizetése esetén a díjfizetés igazolását – a feladóvevényt – a fellebbezésnek tartalmaznia kell.

A Hivatal hatásköre az Mttv. 41. § (4) bekezdésén, a 42. § (3) bekezdésén, a 44. § (7) bekezdésén, valamint a 184. § (1) bekezdés a) - b) pontjaiban foglaltakon alapul.

Budapest, 2019. január 9.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Andrássy György
főosztályvezető