Az NMHH Hivatalának BJ/32900-3/2018. számú határozata lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásból törléséről (Salamon Zoltán egyéni vállalkozó, Képújság)

Date of decision: 4 January 2019

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.,a továbbiakban: Hivatal) Salamon Zoltán egyéni vállalkozó (2085 Pilisvörösvár, Kápolna u. 119.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Képújság állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, a Médiaszolgáltató 2018. december 21-én benyújtott kérelmében foglaltaknak helyt adva

2018. december 31. napjával törli hatósági nyilvántartásából.

Indokolás

A Hivatal a Médiaszolgáltató kérelmében foglaltaknak megfelelően 2018. december 31. napjával a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 42. § (7) bekezdés b) pontja alapján törli hatósági nyilvántartásából a Képújság állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatást.

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése értelmében a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

Az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Hivatal a jogorvoslati záradékot mellőzi.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az Mttv. 42. § (7) bekezdés b) pontján és a 184. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Budapest, 2019. január 4.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalána
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Andrássy György
főosztályvezető