Az NMHH Hivatalának BJ/16099-2/2019. számú határozata internetes lekérhető médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételéről (Antenna Hungária Zrt., MindiGo Sport)

Date of decision: 12 June 2019

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) az "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) mindiGO Sport megnevezésű internetes lekérhető médiaszolgáltatását

nyilvántartásba veszi.

A Hivatal a Médiaszolgáltató mindiGO Sport megnevezésű internetes lekérhető médiaszolgáltatását az alábbi adatokkal veszi nyilvántartásba:

a) A médiaszolgáltató neve, székhelye: "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.);

b) Cégjegyzék száma: 01-10-042190;

c) A médiaszolgáltatás megnevezése: mindiGO Sport;

d) A médiaszolgáltatás típusa: tematikus;

e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális;

f) A médiaszolgáltató képviseletére jogosult személy neve és címe: Papp-Gerlei Gyöngyvér (2093 Budajenő, Fő utca 48. A. ép.), Hargitai Ádám (2053 Herceghalom, Tavasz utca 2/2.);

g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve és címe: Juhászné Toroczkai Adrienn (1087 Budapest, Százados út 51-65. E/B. 2/6.);

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (1088 Budapest, Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díja 5000 Ft. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.

Indokolás

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 41. § (4) bekezdése alapján a Hivatal a lekérhető médiaszolgáltatásokról nyilvántartást vezet. Az Mttv. 45. § (1) bekezdése szerint a lekérhető médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételét annak médiaszolgáltatója kezdeményezheti.

A Médiaszolgáltató 2019. június 7-én érkeztetett beadványában az Mttv. 45. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően bejelentést tett (továbbiakban: Bejelentés) mindiGO Sport megnevezésű internetes lekérhető médiaszolgáltatása vonatkozásában.

A Hivatal a nyilvántartásba vételre irányuló eljárás során megállapította, hogy a Bejelentés az Mttv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelel, ezért az Mttv. 45. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a mindiGO Sport megnevezésű médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételéről döntött.

Az Mttv. 144. § (1) bekezdése értelmében a Médiatanács és a Hivatal az Mttv.-ben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésének b) pontja szerint ahol a jogszabály a Ket. szabályait említi, azon az Ákr. szabályait kell érteni.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás az Mttv. 165. § (1) bekezdésén, az Ákr. 116. § (1), valamint a 117. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (18) bekezdése határozza meg.

A Hatóság tájékoztatja a Kérelmezőt, hogy a fellebbezési díjat a Rendelet 18. § (2) és (3) bekezdései alapján a fellebbezés benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a fellebbezéshez csatolni szükséges. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénz átutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetés igazolását – a feladóvevényt – a fellebbezésnek tartalmaznia kell.

A Hivatal hatásköre az Mttv. 41. § (4) bekezdésén, a 45. § (3) bekezdésén, valamint a 184. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon alapul.

Budapest, 2019. június 12.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Andrássy György
főosztályvezető