A Médiatanács 248/2020. (III. 31.) számú döntése

A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyában

Date of decision: 31 March 2020

1. A Médiatanács felhatalmazza a Hatóság Elnökét, hogy a Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetésének módosított előirányzatait az alábbiak szerint fogadja el:

adatok millió forintban
Előirányzat
száma
Előirányzat neve
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
1.
Személyi juttatások
130,0
15,4
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
25,0
2,7
3.
Dologi kiadások
245,0
0,0
4.
Egyéb működési célú kiadások
6 500,0
6 981,9
5.
Beruházások
100,0
0,0
Költségvetési kiadások
7 000,0
7 000,0

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 1. pontja szerint, a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléphető előirányzatai kivételével a kiadási és bevételi nyilvántartási számlákon az előirányzatok nyilvántartására vezetett számlák egyenlegét nem haladhatja meg a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek és a teljesítés nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, 2019. évben az alábbi előirányzatok közötti átcsoportosításokra került sor:

adatok millió forintban
Sorszám
Előirányzat neve
1. sz.
előirányzat módosítás
Év végi kiemelt
előirányzat átcsoportosítás
1.
Személy juttatások
-114,6
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
-22,3
3.
Dologi kiadások
-245,0
4.
Egyéb működési célú kiadások
481,9
5.
Beruházások
-100,0
6.
Költségvetési kiadások összesen
0,0

2. A Médiatanács a Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi teljesítésekkel fogadja el:

adatok millió forintban
Előirányzat
száma
Előirányzat neve
Teljesítés
1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
7 000,0
  ebből: Központi költségvetési támogatások
7 000,0
  ebből: A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
célzott pénzeszközátadása
0,0
2.
Működési bevételek (Egyéb bevételek)
0,0
3.
Működési célú átvett pénzeszközök (Önkéntes befizetések,
adományok)
0,0
Költségvetési bevételek
7 000,0
adatok millió forintban
Előirányzat
száma
Előirányzat neve
Teljesítés
1.
Személyi juttatások
15,4
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2,7
3.
Dologi kiadások
0,0
4.
Egyéb működési célú kiadások
6 981,9
5.
Beruházások
0,0
Költségvetési kiadások
7 000,0
 

3. A Médiatanács a Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi gazdálkodásának eredményeként a tárgyévi pénzmaradványt 0,0 M Ft összegben hagyja jóvá.

4. A Médiatanács a Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló előterjesztést elfogadja és felkéri az NMHH Elnökét, hogy a döntésnek megfelelően, küldje meg az egybeszerkesztett zárszámadási törvényjavaslatot az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága részére.