Eljárási tájékoztató postai szolgáltató és/vagy postai szolgáltatás adataiban bekövetkezett változások bejelentéséről

Last updated: 9 July 2019

1. Ügytípus megnevezése

Postai szolgáltató és/vagy postai szolgáltatás adataiban bekövetkezett változások bejelentése

2. Eljáró szerv

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala
Nyilvántartási és Tájékoztatási Főosztály

Hírközlési Szolgáltatások Bejelentési Osztálya

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest 62. Pf.: 997.
Ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: (1) 468-0673 Telefax: (1) 468-0680

Ügyfélfogadási idő

Hétfő – Csütörtök

8:00–16:00

Péntek

8:00–13:30

3. Illetékesség

Országos

4. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

Bejelentés benyújtása az eljáró szervhez (lásd a 2. pont) a szolgáltató és/vagy a szolgáltatás adataiban bekövetkezett változások bejelentéséről.

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerint a postai szolgáltatási engedély iránti kérelem vagy a postai szolgáltatás nyilvántartása céljából tett bejelentés kötelező tartalmi elemeiben bekövetkezett változásokat a postai szolgáltató legkésőbb a változás alkalmazásának tervezett kezdőnapját megelőző 45. napon köteles bejelenteni a Hatóságnak. A postai szolgáltató által igénybe vett közreműködők személyében, illetve tevékenységében bekövetkezett változásokat, továbbá a 37. § (1) bekezdésében foglalt foglalkoztatási arányban bekövetkezett változásokat a Hatóság elnökének rendeletében megállapított módon, formában és gyakorisággal, de legalább minden naptári negyedévben egyszer havi lebontásban be kell jelenteni a Hatóságnak. Előre nem tervezhető változások esetén a postai szolgáltató a már bekövetkezett változásokat azok bekövetkeztétől számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak.

A hatósági nyilvántartásba vételt követően a Postatv. 65. § (2) bekezdése értelmében a Hatóság és a szolgáltató közötti kapcsolattartás kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton történik.

5. Ügyintézési határidő

A Hatóság eljárásának ügyintézési határideje sommás eljárás alkalmazhatósága esetén 8 nap, teljes eljárás esetén 60 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdés szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be

 • az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
 • ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének

időtartama.

Az Ákr. 118. § (3) bekezdése szerint a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

6. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke és a díjfizetés módja

A változás-bejelentésre irányuló eljárás díja 0 Ft.

7. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

Az ügyintézéshez NMHH Adatkapun keresztül elérhető űrlap áll rendelkezésre, amely a kapcsolódó tartalmak alatt elérhető.

8. Vonatkozó jogszabályok

 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
 • 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról
 • 6/2017. (VI.21.) NMHH rendelet a postai piac szereplőinek adatszolgáltatási kötelezettségéről és a postai szolgáltatók panaszkezelési nyilvántartásának szabályairól

9. Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek:

Ügyfelet megillető jogok

Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg az Ákr. alapján:

 • iratbetekintési jog, másolat vagy kivonat készítésének joga,
 • nyilatkozattételi jog és bizonyítási indítvány tételének joga,
 • jogorvoslathoz való jog,
 • tájékoztatási jog,
 • nyelvhasználat joga,
 • törvény által védett adatok védelméhez való jog.

Ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az ügyfelet az alábbi kötelezettségek terhelik az Ákr. alapján:

 • jóhiszeműen köteles eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal és a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.