Eljárási tájékoztató a postai szolgáltató és a szolgáltatás törléséről

Last updated: 9 July 2019

1. Ügytípus megnevezése

Postai szolgáltató és szolgáltatás törlése

2. Eljáró szerv

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala
Nyilvántartási és Tájékoztatási Főosztály

Hírközlési Szolgáltatások Bejelentési Osztálya

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest 62. Pf.: 997.
Ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: (1) 468-0673 Telefax: (1) 468-0680

Ügyfélfogadási idő

Hétfő – Csütörtök

8:00–16:00

Péntek

8:00–13:30

3. Illetékesség

Országos

4. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

Bejelentés benyújtása az eljáró szervhez (lásd a 2. pont) a szolgáltató és/vagy a szolgáltatás törléséről.

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 13. § (2)-(7) bekezdései szerint

(2) A postai szolgáltatás nyújtásának megszüntetési szándékát a postai szolgáltató bejelentésköteles szolgáltatás esetén a megszüntetés előtt legalább 45 nappal, engedélyköteles szolgáltatás esetén a megszüntetés előtt legalább 90 nappal köteles bejelenteni a Hatóságnak. Amennyiben a postai szolgáltató jogutód nélküli megszűnéséről döntött, úgy e tényről a Hatóságot a megszűnés időpontja előtt legalább 45 nappal köteles bejelentésben tájékoztatni.

(3) Abban az esetben, ha a bíróság jogerősen elrendelte a postai szolgáltató felszámolását, e tényről a felszámoló 8 napon belül bejelentésben köteles tájékoztatni a Hatóságot.

(4) A felszámoló a Hatóság részére a (3) bekezdés alapján tett bejelentésével egyidejűleg köteles a felhasználókat is tájékoztatni. A szolgáltatás megszüntetésről és annak időpontjáról szóló tájékoztatást az egész országra kiterjedő szolgáltatást nyújtó szolgáltató legalább két országos napilapban, ennél kisebb közigazgatási területre kiterjedő szolgáltatás esetén a helyben szokásos módon köteles közzétenni.

(5) A Hatóság a 8. § (1) bekezdése, illetve a 11. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatási kategóriában nyilvántartott postai szolgáltatás megszüntetésére vonatkozó bejelentés alapján a postai szolgáltatást, illetve a postai szolgáltatásnyújtás teljes megszüntetésére vonatkozó bejelentés alapján a postai szolgáltatót a nyilvántartásából törli. A postai szolgáltató a megszüntetés tervezett időpontját megelőző 45. naptól kezdődően

 1. postai szolgáltatás megszüntetése esetén a törlendő postai szolgáltatási kategóriába tartozó,
 2. a postai szolgáltató megszűnése esetén pedig újabb postai szolgáltatásiszerződést nem köthet. A postai szolgáltató a már megkötött szerződésekből eredő kötelezettségeit köteles teljesíteni. A kezelésében lévő postai küldeményeket kézbesíteni, valamint a postai szolgáltatásból származó kártérítési és egyéb igényeket köteles e törvény szabályai szerint teljesíteni.

(6) A Hatóság törli nyilvántartásából a postai szolgáltatást, ha annak nyújtását a postai szolgáltató a nyilvántartásba vételtől számított kilencven napon belül nem kezdi meg, vagy ha a jogszabályban foglaltak szerinti - véglegessé vált és végrehajtható - határozatával a postai szolgáltató engedélyét visszavonta, a postai szolgáltató felhagy az engedélyköteles szolgáltatás nyújtásával, vagy ha a Hatóság megtiltotta bejelentésköteles szolgáltatás nyújtását.

(7) A Hatóság a postai szolgáltató engedélyét visszavonja és törli a nyilvántartásból az engedélyköteles szolgáltatást nyújtót, amennyiben

 1. a postai szolgáltató terhére egy naptári éven belül második alkalommal megállapítja a 37. § (1) bekezdésében foglalt foglalkoztatási előírás megsértését,
 2. a szolgáltató terhére egy naptári éven belül második alkalommal kerül megállapításra a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályban megállapított feltételeinek való megfelelés hiánya miatti jogsértés.

A hatósági nyilvántartásba vételt követően a Postatv. 65. § (2) bekezdése értelmében a Hatóság és a szolgáltató közötti kapcsolattartás kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton történik.

5. Ügyintézési határidő

A Hatóság eljárásának ügyintézési határideje sommás eljárás alkalmazhatósága esetén 8 nap, teljes eljárás esetén 60 nap
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdés szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be

 • az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
 • ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének

időtartama.

6. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke és a díjfizetés módja

A törlésre irányuló eljárás díja 0 Ft.

7. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

Az ügyintézéshez NMHH Adatkapun keresztül elérhető űrlap áll rendelkezésre, amely a kapcsolódó tartalmak alatt elérhető.

8. Vonatkozó jogszabályok

 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
 • 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról

9. Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek:

Ügyfelet megillető jogok

Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg az Ákr. alapján:

 • iratbetekintési jog, másolat vagy kivonat készítésének joga,
 • nyilatkozattételi jog és bizonyítási indítvány tételének joga,
 • jogorvoslathoz való jog,
 • tájékoztatási jog,
 • nyelvhasználat joga,
 • törvény által védett adatok védelméhez való jog.

Ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az ügyfelet az alábbi kötelezettségek terhelik az Ákr. alapján:

 • jóhiszeműen köteles eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal és a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.