Az NMHH Hivatalának BJ/28662-6/2018. számú határozata lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételéről (ATV Zrt., ATV Spirit)

Date of decision: 5 December 2018

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., a továbbiakban: Hivatal) az ATV Zrt. (1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 31.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) ATV Spirit állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását

nyilvántartásba veszi, egyúttal médiaszolgáltatási díjának mértékét 2019. január 1. napjával üzleti titok,- Ft + ÁFA / év összegben állapítja meg.

A Hivatal a Médiaszolgáltató ATV Spirit állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását az alábbi adatokkal veszi nyilvántartásba:

a) A médiaszolgáltató neve, székhelye: ATV Zrt. (1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 31.);

b) Cégjegyzékszáma: 01-10-043855;

c) A médiaszolgáltatás jellege: kereskedelmi;

d) A médiaszolgáltatás típusa: általános tematikájú;

e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális;

f) Vezető tisztségviselő (képviselő) neve, lakcíme: Kovács Tamás (1194 Budapest, Maros köz 4.);

g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy neve, lakcíme: személyes adat;

h) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:

a társaság képviseletére jogosult személy neve és lakcíme: Kovács Tamás (1194 Budapest, Maros köz 4.); Rózsa István (1221 Budapest, Csésze u. 28.); Dr. Németh Tibor (2230 Gyömrő, Fromm Antal u. 18.); Dr. Németh Sándor Szilárd (1029 Budapest, Hársalja u. 14.);

a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága: BROADCAST Project Kft. (üzleti titok %), HADAR GOLD Ingatlanforgalmazó Kft. (üzleti titok %), Németh Sándor (üzleti titok %);

i) A médiaszolgáltatónak illetve a médiaszolgáltatóban befolyásoló részesedéssel rendelkezőnek közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése bármely, Magyarország területén médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban: nincs;

j) Vételkörzete alapján: körzeti médiaszolgáltatás;

k) A terjesztéssel érintett települések neve: a Magyar Telekom Nyrt. műsorterjesztő által bejelentett, illetve a Hivatal által nyilvántartott települések;

l) A bejelentett előfizetők tervezett száma: üzleti titok;

m) A terjesztéshez használni tervezett elektronikus hírközlőhálózat típusa: IPTV, műholdas adatátvitel;

n) A műsor terjesztését előreláthatóan végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt.;

o) A médiaszolgáltatás műsorideje: üzleti titok;

p) Képújság szolgáltatás: üzleti titok;

q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: ATV Spirit;

r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

napi: üzleti titok heti: üzleti titok havi: üzleti titok;

s) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

napi: üzleti titok heti: üzleti titok havi: üzleti titok;

t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: üzleti titok;

u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): üzleti titok;

v) A nemzetiségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: üzleti titok;

w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: üzleti titok;

x) A médiaszolgáltatási díj mértéke a 2018. évi árszinten: üzleti titok,- Ft + ÁFA / év;

A Hivatal az évente fizetendő médiaszolgáltatási díj mértékét a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 44. § (7) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével, a Médiaszolgáltató adatszolgáltatása alapján állapította meg.

Az éves médiaszolgáltatási díj a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított fogyasztói árindex mértékével megfelelő arányban évente korrigálásra kerül.

A Médiaszolgáltató a Hivatal által kiállított számla alapján a médiaszolgáltatási díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00295141-00000024 számlaszámú számlájára köteles megfizetni. A médiaszolgáltatási díj akkor minősül megfizetettnek, amikor a teljes összeg a számlán jóváírásra került.

A Médiaszolgáltató jelen határozatban megállapított médiaszolgáltatási díjösszeg szerinti díjfizetési kötelezettsége a médiaszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontjával, azaz 2019. január 1. napjával keletkezik.

E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (a továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési díj mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.