Eljárási tájékoztató a rádióamatőr engedélyek kiadásáról

1. Ügytípus megnevezése
Rádióamatőr engedélyek kiadása
2. Eljáró szerv

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztály
Frekvenciaengedélyezési Osztály

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997.
Telefon: +361 4680500
Telefax: +361 4680508
E-mail:feo@nmhh.hu
Ügyfélszolgálat, elérhetőség

3. Illetékesség
Országos
4. Illetékes ügyintéző(k)
Kiss Nándor +361 4680551
5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

Egyéni rádióamatőr engedély kiadására irányuló kérelemhez

 • Kitöltött formanyomtatvány,
 • vizsgabizonyítvány másolata, ha az külföldön került kiállításra, vagy ha az 1998. január 1. előtt került kiállításra és 2009. szeptember 30-a óta még nem került bemutatásra,
 • 18 év alatti kérelmező esetében a törvényes képviselő hozzájárulása.

Közösségi engedély kiadására irányuló kérelem esetén

 • a társadalmi szervezet/oktatási intézmény azonosító adatai,
 • társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről szóló határozat másolata,
 • kitöltött adatalap,
 • a képviseletet ellátó, aláírásra jogosult természetes személy azonosító adatai és aláírása,
 • a HARECfokozatú irányító kezelő adatai, elektronikus vagy telefonos elérhetőséggel, egyéni rádióamatőr engedélyének hívójele)/másolata.

Különleges engedély kiadására irányuló kérelem esetén

 • adatalap a különleges állomás adatairól,
 • érdekképviseleti szerv (MRASz) állásfoglalása ( a rádióamatőr engedély minden megújításkor is mellékelni kell, mert az MRASZ véleménye csak az engedély időbeli hatályára szól).
6. Útmutató

Rádióamatőr állomás üzemeltetéséhez rádióamatőr engedély szükséges.

A kiadott rádióamatőr engedély szerint az amatőrállomás

 1. egyéni,
 2. közösségi, vagy
 3. különleges lehet.

Közösségi engedély az irányító kezelő rádióamatőr vizsgabizonyítvány fokozatának felel meg. Közösségi rádióamatőr engedély érvényességi ideje nem lehet hosszabb, mint a felelős kezelő egyéni rádióamatőr engedélyének érvényessége.

Egyéni rádióengedély kiadható természetes személynek, amennyiben rendelkezik rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal.

Közösségi rádióengedély kiadható

 • Társadalmi szervezetnek, amelynek alapszabályában a rádióamatőr tevékenység szerepel és amely irányító kezelőt kijelöl, vagy
 • Oktatási intézménynek, ha irányító kezelőt kijelöl.

Különleges engedély kiadható annak a HAREC fokozatú rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal rendelkező rádióamatőrnek vagy rádióamatőr közösségnek, aki

 • beszédüzemű, távíró vagy digitális adásmódú rádióamatőr átjátszó, kapu vagy jeladó állomást, vagy
 • rádióamatőrök számára műszaki és forgalmi információkat sugárzó, közösség által működtetett rádióamatőr állomást, vagy
 • a nemzeti és nemzetközi rádióamatőr versenyeken, évfordulókon és rendezvényeken részt vevő, alkalmi rádióamatőr állomást szándékozik működtetni.

A tájfutó különleges rádióamatőr állomás kivételével, minden különleges rádióamatőr állomás rádióamatőr engedély kérelméhez MRASz véleményt is be kell nyújtani.

A különböző rádióamatőr engedélyek a rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben és a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet 2. melléklet 4. fejezetében foglaltaknak megfelelő használatra jogosítanak.

7. Tájékoztató

Az engedélyező hatóság eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályok által előírt célok megvalósítása érdekében, az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. A kérelemre indult eljárást a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén folytathatja le.

Az engedélyező hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Amennyiben ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény fenti rendelkezései értelmében a tényállás tisztázása a közigazgatási szerv feladata és törvényi kötelessége.

Az engedélyezési eljárás során az engedélyező hatóság azt vizsgálja, hogy a kérelemben és a mellékletekben foglaltak megfelelnek-e a jogszabályokban, szabványokban előírt szakmai, műszaki és tartami követelményeknek.

A rádióamatőr szolgálat engedélyezési eljárását a hatóság a rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet alapján folytatja le.

A engedélyezési eljárást a jogosult kitöltött és aláírt adatlap benyújtásával kezdeményezheti.

Az engedély meghosszabbítását annak jogosultja írásban kérheti a hatóságtól az engedély lejárata előtt  legfeljebb 60 nappal.

A rádióamatőr engedélyben foglalt adatok megváltozása esetén 30 napon belül kérni kell a rádióamatőr engedély módosítását.

8. Ügyintézés határideje

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C törvény 55.§ (4) bekezdése alapján az eljárás lefolytatásának határideje 42 nap. Ezt a határidőt az eljáró hatóság vezetője indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, melyről értesíteni kell az ügyfeleket és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesítettek.

A Ket. 33. § (3) bekezdés értelmében az eljárási határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

9. Az eljárásában az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek
A rádióengedélyezési eljárása során az ügyfeleket megillető jogosultságokat és terhelő kötelezettségeket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rögzítette.
10. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke és lerovásának, befizetésének módja

A rádióamatőr engedély kiadására irányuló hatósági eljárás díja 0 Ft.

11. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)
A szükséges űrlapokat kapcsolódó anyagként e dokumentum mellett megtalálja.
12. Hatályos jogszabályok
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) számú NMHH rendelet,
 • a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet,
 • a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet,
 • a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) számú NMHH rendelet,
 • a rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet