MN/28750-4/2019. számú határozat: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.– Duna, Duna World, M1, M2, M3, M4, M5)

Date of decision: 4 December 2019

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel (1038 Budapest, Bojtár u. 41-47., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott MN/28750/2019. számú eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna World médiaszolgáltatásában 2019. július 11-én, az M5 médiaszolgáltatásában 2019. július 8-án és szeptember 4-én, az M4 médiaszolgáltatásában 2019. augusztus 1-jén (9 alkalommal) és augusztus 7-én a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint 13 alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám – beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést – és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről, illetve az esélyegyenlőségről szóló műsorszám, filmalkotás, játék és a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót

2.210.000,- Ft, azaz kettőmillió-kettőszáztízezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna médiaszolgáltatásában 2019. július 10-én, augusztus 3-án (2 alkalommal) és 21-én, a Duna World médiaszolgáltatásában 2019. július 27-én, 2019. augusztus 13-án (2 alkalommal), 2019. szeptember 2-án, az M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2019. július 1-jén és 24-én, 2019. augusztus 8-án és 25-én, 2019. szeptember 8-án, az M2 médiaszolgáltatásában 2019. augusztus 11-én és 16-án és 2019. szeptember 27-én, az M4 médiaszolgáltatásában 2019. július 19-én, 2019. augusztus 1-jén(3 alkalommal) és 7-én, 2019. szeptember 3-án, az M5 médiaszolgáltatásában 2019. július 8-án és 28-án (két alkalommal), 2019. augusztus 8-án (3 alkalommal) és 13-án, 2019. szeptember 4-én jelen határozat mellékletében foglaltak szerint július hónapban 8, augusztus hónapban 17, szeptember hónapban 5, összesen harminc (30) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni, ezért a Médiaszolgáltatót

5.100.000,- Ft, azaz ötmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Duna médiaszolgáltatásában 2019. szeptember 16-án, a Duna World médiaszolgáltatásában 2019. július 11-én, 2019. augusztus 19-én és 2019. szeptember 2-án, az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2019. július 1-jén és 24-én (2 alkalommal), az M2 médiaszolgáltatásában 2019. szeptember 25-én, az M4 médiaszolgáltatásában 2019. augusztus 1-jén, az M5 médiaszolgáltatásában 2019. július 16-án (2 alkalommal) és 2019. szeptember 19-én a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint július hónapban 6, augusztus hónapban 2, szeptember hónapban 4, összesen tizenkettő (12) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, ezért a Médiaszolgáltatót

2.040.000,- Ft, azaz kettőmillió-negyvenezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017. számú pénzforgalmi számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Hivatal a Médiaszolgáltatóval szembeni bírságigényét az adóhatóság útján érvényesíti.

E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017. számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított hatvan napon belül bírálja el.