MN/22868-4/2019. számú határozat: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., Duna, Duna World, M1, M2, M3, M4, M5)

Date of decision: 24 September 2019

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel (1038 Budapest, Bojtár u. 41-47., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott MN/22868/2019. számú eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M5 médiaszolgáltatásában 2019. április 13-án és 25-én jelen határozat mellékletében foglaltak szerint 2 alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám – beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést – és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről, illetve az esélyegyenlőségről szóló műsorszám, filmalkotás, játék és a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót

320.000,- Ft, azaz háromszázhúszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a Duna médiaszolgáltatásában 2019. április 11-én, május 11-én, a Duna World médiaszolgáltatásában 2019. április 16-án, május 9-én, június 3-án (két alkalommal), az M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 2019. április 1-jén és 12-én, május 23-án, június 5-én, 13-án (két alkalommal), június 17-én, az M2 médiaszolgáltatásában 2019. május 8-án és 16-án, az M4 médiaszolgáltatásában 2019. május 1-jén és 18-án, június 6-án és 26-án, valamint az M5 médiaszolgáltatásában 2019. április 13-án, 17-én, május 6-án, 19-én, június 1-jén, és 7-én (két alkalommal) jelen határozat mellékletében foglaltak szerint április hónapban 6, május hónapban 9, június hónapban 11, összesen huszonhat (26) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni, ezért a Médiaszolgáltatót

4.160.000,- Ft, azaz négymillió-egyszázhatvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M5 médiaszolgáltatásában 2019. május 6-án jelen határozat mellékletében foglaltak szerint két (2) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozott műsorszámok előtt a médiaszolgáltatásban jelezni kell, hogy az érintett műsorszám az említett formában is elérhető a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson, ezért a Médiaszolgáltatót

180.000,- Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a Duna elnevezésű médiaszolgáltatásában 2019. április 15-én, május 11-én, a Duna World médiaszolgáltatásában 2019. április 22-én, május 1-jén (két alkalommal), május 14-én, június 8-án (két alkalommal), az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2019. április 9-én (két alkalommal), április 12-én, június 5-én (két alkalommal), 13-án és 17-én, továbbá az M3 médiaszolgáltatásában 2019. április 3-án, az M4 elnevezésű médiaszolgáltatásában 2019. április 10-én, az M5 médiaszolgáltatásában 2019. június 1-jén, 7-én (két alkalommal), 24-én a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint április hónapban 7, május hónapban 4, június hónapban 10, összesen huszonegy (21) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, ezért a Médiaszolgáltatót

3.360.000,- Ft, azaz hárommillió-háromszázhatvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017. számú pénzforgalmi számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Hivatal a Médiaszolgáltatóval szembeni bírságigényét az adóhatóság útján érvényesíti.

E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017. számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított hatvan napon belül bírálja el.