A számhordozási eljárás menete

Last updated: 24 May 2017

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 150. §-a a hírközlési szektorban a verseny szabadsága érdekében lehetővé teszi a telefon előfizető számára azt, hogy úgy válthasson egyik szolgáltatóról a másik szolgáltatóra, hogy az előfizetői hívószámát megtarthassa. A számhordozás részletes szabályait 2012 októberétől teljes egészében a 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet tartalmazza.

Számátadási időablak

A számhordozást előre meghatározott időszakokban, az un. számátadási időablakokban hajtják végre, amikor az összes szolgáltató elvégzi a hálózatában a szükséges műszaki beállításokat az aktuális számhordozásokhoz

A számátadási időablak 4 óra hosszúságú időtartomány, amelyben számhordozáskor a szolgáltatás a régi, átadó szolgáltatónál megszűnik, és az új, átvevő szolgáltatónál megkezdődik. Ezen időtartam alatt a szolgáltatás szünetelhet a hordozásra kerülő számokon, és ekkor kell a mobil készülékben a SIM kártyát kicserélni.

A számátadási időablakok kezdő időpontjait jogszabály rögzíti: 2012 októberétől csak munkanapokon 20 órától vannak időablakok.

A számhordozás kezdeményezése

Számhordozást az az előfizető (természetes személy, gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet) kérhet, akinek az adott telefonszámhoz tartozó, névre szóló előfizetői szerződése van (ez a feltöltő kártyás csomagokra is érvényes).

A számhordozást az előfizetőnek minden esetben az új (átvevő) szolgáltatónál kell kezdeményeznie. Az előfizető azonosítása után az átvevő szolgáltató jár el az ügyfél nevében az átadó szolgáltatónál az addigi szerződésének megszüntetése és a hordozás végrehajtása céljából, tehát fontos, hogy számhordozás esetén az előfizető ne mondja fel az átadó szolgáltatónál az előfizetését, mert ekkor nem kaphatja meg az átvevő szolgáltatónál a már megszokott telefonszámát.

Ha teljesülnek a hordozási feltételek, a számhordozási megbízás birtokában az átvevő szolgáltató megteheti a számhordozási folyamat további lépéseit.

Az átvevő szolgáltató – az egyetemes szolgáltatás kivételével – nem köteles a telefonszolgáltatásra az előfizetővel szerződést kötni, pl. ha nincs kiépített hálózata az előfizetőnél. Azonban ha előfizetői szerződést köt, a számhordási igényt nem tagadhatja meg, ha a hordozni kívánt számon nyújtható szolgáltatásra kötnek szerződést.

Számhordozási megállapodás

Előfizetői szerződés megkötése mellett az átvevő szolgáltató és az előfizető a számhordozási megállapodásban rögzítik az egy adott időpontban hordozni kívánt számokat és a számátadási időablakot. Ha a hordozási igény átadásakor több különböző időpontban állapodnak meg az egyes számok hordozásáról, akkor számátadási időablakonként egy-egy számhordozási megállapodás jön létre.

A megállapodás akkor lép érvénybe, amikor az átvevő szolgáltató a megállapodásban rögzített számokra a hordozásokat a számhordozási Központi Referencia Adatbázisba bejelenti. A legrövidebb eljárásban a hordozást az igény benyújtását követő munkanapon kell bejelenteni, hosszabb eljárásban pedig legkésőbb a számátadási időablak előtti nap 12 óráig.

A számhordozási igény elutasítása

2012 októberétől az átadó szolgáltató azokban az esetekben tagadhatja meg a számhordozási igényt, ha

 • az előfizető nem azonosítható egyértelműen, vagy ha
 • az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben több mint 30 napja lejárt számlatartozása van, amelyről az átadó szolgáltató az előfizetőt igazolhatóan értesítette, vagy ha
 • a számhordozás időzítése és végrehajtása érdekében az átadó szolgáltató egyeztetést kér az átvevő szolgáltatóval.

Az átadó szolgáltató a következő esetekben kérheti az egyeztetést:

 • „multi-play” szolgáltatás csomagok egyidejű átadásakor,
 • előfizetői hurok átengedésével vagy országos bitfolyam hozzáféréssel együtt megvalósuló számhordozások esetén,
 • különleges díjazású (díjmentes, kedvezményes díjazású, emeltdíjas) szolgáltatások számainak hordozása,
 • tízet meghaladó számot magában foglaló üzleti előfizetés számainak hordozása, vagy
 • egybefüggő számtartomány részleges hordozása esetében.

Az elutasításról az átvevő szolgáltató az előfizetőt a munkanapon 16 óráig benyújtott számhordozási igény esetén a benyújtástól számított 2 munkanapon belül, egyéb esetben 3 munkanapon belül értesíti.

Ha az előfizetőt nem sikerült az átadó szolgáltatónak egyértelműen azonosítani, akkor az átvevő szolgáltató újra azonosítja az ügyfelet, számlatartozás esetén pedig az előfizető rendezi a tartozást és ezt bejelenti az átvevő szolgáltatónak. Ezután az átvevő szolgáltató a számhordozási igényt újra elküldi az átvevő szolgáltatónak és a folyamat újraindul.

Ha egyeztetési igény miatt utasították el a hordozást, az egyeztetést a szolgáltatóknak 5 munkanap alatt kell lebonyolítaniuk, amibe az átvevő szolgáltató az előfizetőt is bevonhatja. A számhordozás időpontját az előfizető igénye és a műszaki lehetőségek alapján állapítják meg. Az egyeztetett igényt az átvevő szolgáltató megküldi az átadó szolgáltatónak és a folyamat újra kezdődik. Amennyiben az egyeztetésre az átadó szolgáltató hibájából nem kerül sor, az átvevő szolgáltató a határidő után ismét megküldi az igényt.

Az egyeztetés alapján benyújtott, vagy az átadó szolgáltató hibájából elmaradt egyeztetés esetén megismételt számhordozási igényt az átadó szolgáltató nem tagadhatja meg.

A számhordozás időigénye

A legrövidebb eljárásban a munkanapokon 16 óráig benyújtott számhordozási igény alapján a számhordozási megállapodás a következő munkanapon érvénybe léphet. A számhordozási igényt az átvevő szolgáltatónak a számhordozási megállapodás érvénybe lépésétől számított 1 munkanapon belül teljesítenie kell. Például egy kedden délelőtt benyújtott számhordozási igény a csütörtök esti számátadási időablakban 20 és 24 óra között megvalósulhat.

A 16 óra után vagy munkaszüneti napon benyújtott hordozási igény a következő munkanapon kerül feldolgozásra, a határidőket ettől a naptól kell számítani.

Bonyolultabb esetekben, amikor a szolgáltatóknak a megvalósítást össze kell hangolni egymással és más tevékenységekkel, a folyamat hosszabb időt vesz igénybe.

Ezen kívül az előfizető is kérheti, hogy egy későbbi időpontban történjen meg a számhordozás.

Kötbér az előfizető részére

A számhordozás késleltetése és indokolatlan elutasítása esetén az előfizetőt kötbér illeti meg. Az átvevő szolgáltató mulasztásonként és számhordozási megállapodásonként 5 000 forint kötbért fizet az előfizetőnek, ha

 • a munkanapon 16 óráig benyújtott számhordozási igényt az adott napon, illetve a 16 óra után benyújtott igényt a következő munkanapon nem továbbítja az átadó szolgáltatónak,
 • a számhordozást legkésőbb a számhordozás napját megelőző nap 12 óráig nem jelenti be a számhordozási Központi Referencia Adatbázisba, amennyiben az átadó szolgáltató az igényt nem utasította el.

Az átadó szolgáltató mulasztásonként és számhordozási megállapodásonként 5 000 forint kötbért fizet az előfizetőnek, ha

 • az igényt indoklás nélkül, az előfizető megfelelő azonosítása ellenére, nem 30 napnál régebbi számlatartozás vagy indokolatlan egyeztetés kérés miatt utasítja el,
 • a számhordozási igény elfogadását követően a számhordozást a Központi Referencia Adatbázisban utasítja el.

A számhordozás visszavonása

Az előfizető két munkanappal a számhordozás kitűzött napja előtt 16 óráig vonhatja vissza az igényét. Így még a legrövidebb eljárásban is lehetősége van visszalépni, például a délelőtt benyújtott igényt délután 16 óráig még törölheti.