Eljárási tájékoztató – Art-mozik és -mozitermek besorolása

null

„Art” mozik és mozitermek besorolása

Az NMHH Nemzeti Filmiroda a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Mktv.) 25. § (2) bekezdése alapján bármely mozinak, amelynek üzemeltetője a jogszabályban meghatározott feltételek betartását vállalja, az üzemeltető kérelmére hatósági határozatával „art” minősítést ad. Az „art” minősítés, több termes mozi esetén a mozi valamely termének is adható, amennyiben a moziüzemeltető az „art” mozikra vonatkozó feltételek betartását az adott terem tekintetében vállalja.
Az „art” mozivá való minősítés feltételeit az Mktv. 25. § (3) bekezdésben foglaltak alapján az „art” mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése tartalmazza.

A Rendelet vonatkozó rendelkezései szerint az „art” besorolás feltétele, hogy a moziüzemeltető az Mktv. 28. §-a szerinti nyilvántartásba vett személy vagy szervezet, továbbá az „art” minősítést igénylő mozi vagy moziterem megfelel a Rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott műszaki-technikai követelményeknek. Az „art” mozivá minősítésre irányuló kérelemhez az üzemeltetőnek minden esetben mellékelni kell a Rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott műszaki-technikai követelmények meglétére vonatkozó dokumentációt, amely megfelelően alátámasztja a kérelemben foglaltakat. Az „art” minősítés további feltétele, hogy a mozi legfeljebb öt moziteremmel rendelkezik, valamint nem a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kereskedelemről szóló tv.) 2. § 3. pontja szerinti bevásárlóközpontban működik.

  • Eljárási tájékoztató: Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartása (cégregisztráció) – lásd a „Kapcsolódó írások” címszó alatt.
  • Az „art” mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet – lásd a „Kapcsolódó linkek” címszó alatt.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelete alapján a mozik, mozitermek „art” besorolására irányuló eljárásáért fizetendő díj összege egytermes mozi esetén 20 000 Ft, többtermes mozi esetén a besorolandó termenként 10 000 Ft, mely igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtásakor köteles fizetni a kérelmező.
A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénz-átutalási megbízás (csekk) útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát.

A díjfizetés megtörténtének igazolását – a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) – a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását – a feladóvevényt – a kérelemnek tartalmaznia kell.

A javasolt formátumú kérelem és a kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatok a Nemzeti Filmiroda kérdőívrendszerének oldalán találhatók meg (lásd a „Kapcsolódó linkek” címszó alatt).

A mozi vagy moziterem „art” besorolása iránti kérelem elbírálásnak ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől számított negyven nap, amely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.

Az NMHH Nemzeti Filmiroda az Mktv. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az „art” mozikról és mozitermekről közhitelű, hatósági nyilvántartást vezet. A mozik vagy mozitermek „art” besorolása esetében az e tárgyban hozott határozat jogerőre emelkedését követően az NMHH Nemzeti Filmiroda – hivatalból indított eljárásában – az „art” minősítésű mozit vagy mozitermet az „art” mozik és mozitermekről vezetett hatósági nyilvántartásába haladéktalanul bejegyzi.

Az „Art” mozik és mozitermek nyilvántartásárára mutató link megtalálható a „Kapcsolódó dokumentumok” címszó alatt.

Ha a besorolásra vonatkozó kérelem beadását követően az adatokban változás történik, azt az üzemeltető köteles a változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni az NMHH Nemzeti Filmirodának.

A nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változás-bejelentésére irányuló eljárás díjmentes.

Az üzemeltető mentesül a Rendelet 1. § (1) bekezdés c) és d) pontjaiban foglalt követelmény alól (a mozi legfeljebb 5 teremmel rendelkezik, illetve a mozi nem a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 3. pontja szerinti bevásárlóközpontban működik) azon időtartamra, amelyre az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására vonatkozó szerződésben vállalta, hogy a támogatott „art” mozit vagy mozitermet „art” moziként vagy moziteremként kell működtetnie.

Nyilvántartásban szereplő adat igazolására kiállított hatósági bizonyítvány

A NMHH Nemzeti Filmiroda a moziüzemeltető kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki az „art” mozik és mozitermekről vezetett hatósági nyilvántartásában szereplő adat igazolására.

Az igazolási kérelemnek nincs hivatalos formanyomtatványa, a kérelemben az üzemeltető fogalmazza meg mely adatok igazolására van szüksége. A kérelmet az NMHH Nemzeti Filmiroda Igazgatójának kell címezni.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelete alapján a hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadására irányuló eljárás díja hatósági bizonyítványonként 5000 Ft, mely igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtásakor köteles fizetni a kérelmező.

A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénz-átutalási megbízás (csekk) útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát.

A díjfizetés megtörténtének igazolását – a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) – a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását – a feladóvevényt – a kérelemnek tartalmaznia kell.

Tájékoztató a negyedéves adatszolgáltatásról

Az Mktv. 25/B. § (2) bekezdése alapján a moziüzemeltető az általa üzemeltetett „art” mozik, illetve mozitermek szerinti bontásban minden naptári negyedévet követő hó 20. napjáig köteles a Nemzeti Filmirodának adatot szolgáltatni az ott vetített filmalkotás címéről, az Mktv. 1. melléklet szerinti besorolási kategóriájáról, „art” besorolási kategóriájáról, a vetítés időpontjáról és helyszínéről, a nézőszámról és az árbevételről.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget a moziüzemeltető, az alábbi adatlap kitöltésével és beküldésével teljesíti: „Art-mozik, illetve -mozitermek negyedéves jelentése” (lásd a „Kapcsolódó dokumentumok” címszó alatt).

A kitöltött adatlapot elektronikus formátumban az info@nmhh.hu e-mail címre, valamint nyomtatottan, postai úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság levelezési címére (Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997.) kell beküldeni.

Az NMHH Nemzeti Filmiroda az Mktv. 25/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint folyamatosan ellenőrzi az „art” minősítéssel ellátott mozikat, hogy megfelelnek-e az „art” mozi minősítés jogszabályban előírt feltételeinek.

Hatósági ellenőrzés révén, az adatlapon a kötelezően kitöltendő adatokat pontosan, a valóságnak megfelelően kell kitölteni.

A Rendelet 1. § (1) bekezdés ff) pontja szerinti nemzetközi fesztivál jegyzék elérhető a „Kapcsolódó írások” címszó alatt.

Az NMHH Nemzeti Filmiroda az Mktv. 19/H. § (3) bekezdése szerinti határozatával adatszolgáltatásra kötelezi a moziüzemeltetőt, ha a moziüzemeltető a negyedéves adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.

Az Mktv. 25/C. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az NMHH Nemzeti Filmiroda az „art” besorolást az adott mozi (moziterem) vonatkozásában visszavonja, ha

  • nem teljesülnek az „art” mozikra vonatkozó, jogszabályban meghatározott követelmények,
  • vagy a moziüzemeltető a 25/B. § (2) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a Filmiroda adatszolgáltatásra kötelezése ellenére sem tesz eleget.

Az „art” mozikat, illetve mozitermeket támogatót az NMHH Nemzeti Filmiroda haladéktalanul értesíti, ha az adott mozi (moziterem) „art” minősítését visszavonta. A mozi vagy moziterem „art” besorolásának visszavonása esetén újabb „art” besorolásra vonatkozó ismételt kérelem csak a visszavonást követő negyedévben terjeszthető elő.

Tájékoztató a felmentési kérelemről

Az NMHH Nemzeti Filmiroda az üzemeltető kérelmére a Rendelet 1. § (3) bekezdése alapján indokolt esetben meghatározott időtartamra felmentést adhat a Rendelet 1. §. (1) bekezdésének e) és f) pontjában meghatározott feltételek alól. Felmentési oknak minősül különösen a bejelentett műszaki ok, az előre nem tervezhető felújítási munkálat, vagy ha a mozi vagy „art” terem egyéb kulturális programnak ad helyszínt.

A felmentési kérelemnek nincs hivatalos formanyomtatványa, a kérelemben az üzemeltető fogalmazza meg, mely időszakra, mely feltétel alól, továbbá mely okra hivatkozva kéri a felmentést. A felmentési kérelemhez az üzemeltetőnek minden esetben mellékelni kell a felmentés okára vonatkozó dokumentációt, amely megfelelően alátámasztja a kérelemben foglaltakat. A kérelmet az NMHH Nemzeti Filmiroda Igazgatójának kell címezni.

A Kereskedelemről szóló tv. 2. § 3. pontja szerint a bevásárlóközpont olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak.