Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/8856-2/2021. számú végzés: Vashosszúfalu 04/2 hrsz., a VA34511 Vashosszúfalu kódnevű távközlési torony

Published: 8 April 2021

Iktatószám: CS/8856-3/2021
Tárgy: közlemény eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Muszik Attila
Tel.: 99/518-543
Elektronikus levélcím: muszik.attila@nmhh.hu

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közleményt teszi közhírré a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény használatbavételi engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)bekezdésealapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. április 8. napján kelt, CS/8856-2/2021. számú végzéssel használatbavételi engedélyezési eljárás indult.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/8856/2021 VA34511 Vashosszúfalu kódnevű 30 m magas távközlési antennatartó torony építése Vashosszúfalu 04/2 hrsz-on DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a (99) 518-500 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján hozott döntéseit közhírré tétel útján közli.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett.

A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. ) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Kifüggesztés napja: 2021. 04. 08.
Levétel napja: 2021. 05. 13.

Sopron, 2021. április 8.

Simon Imre
építésügyi csoportvezető