Értesítés építési engedély hatályának meghosszabbításáról – CD/27029-04/2020.: Görbeháza HB23028 Széchenyi kódnevű távközlési antennatartó acél torony

Published: 23 February 2021

Iktatószám: CD/27029-04/2020.
Tárgy: Görbeháza HB23028 Széchenyi kódnevű távközlési antennatartó acél torony építés építési engedély hatályának meghosszabbításáról.
Ügyintéző: Lugosi Péter
Telefonszám: (52) 522-133

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közleményt teszi közhírré a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

K Ö Z L E M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban 2021. február 22. napján kelt, CD/27029-03/2020. számú határozattal a CD/34036-20/2017. számú építési engedély hatályát meghosszabbította.

A kifüggesztés dátuma: 2021. február 23.

A döntés közlésének napja a közlemény kifüggesztését követő 15. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/27029/2020. Görbeháza HB23028 Széchenyi kódnevű távközlési antennatartó acél torony építés építési engedély hatályának meghosszabbítása DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci u. 35.)

HATÁROZAT

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci u. 35., a továbbiakban: Építtető) részére a 2018. január 18. napján kelt CD/34036-20/2017. számú Görbeháza HB23028 Széchenyi kódnevű távközlési antennatartó acél torony építés tárgyú építési engedély hatályát 2022. február 22. napjáig

meghosszabbítja.

Az építési munkálatokat az építési engedély hatályának lejártáig be kell fejezni.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság belül bírálja el.

INDOKOLÁS

A Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdése szerint a 10. § (1) bekezdés 12. pontjában foglalt hatáskörében eljárva megvizsgálta a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci u. 35.) által előterjesztett építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítására előterjesztett kérelmet és az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 13. § (5) bekezdése alapján az építési engedély hatályát meghosszabbította.

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó eljárási költséget az Építtető megfizette.

Az Eht. 44. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság elsőfokú határozata ellen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez lehet fellebbezést benyújtani.

A fellebbezésről szóló tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére és helyére vonatkozó tájékoztatás az Ákr. 118. § (3) bekezdésén, a halasztó hatály a 117. § (1) bekezdésén alapul.

Az Ákr. 89. § (1) bekedése alapján, ha az ügyfelek pontos köre nem megállapítható a hatóság a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a döntés közlésének napja a közhírré tétel kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A fellebbezési díj mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 5. § (10) bekezdése határozza meg. A 18. § (2) bekezdése értelmében a fellebbező díjfizetési kötelezettségét a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással, vagy természetes személy ügyfél esetén, ugyanezen számlaszámra készpénz átutalási megbízás útján (sárga csekk) is teljesítheti. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a fellebbező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát, csekken történő befizetés esetén az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A 18. § (3) bekezdése szerint a díjfizetés megtörténtének igazolását (befizetési bizonylat vagy feladóvevény) a kérelemnek tartalmaznia kell.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése alapján a közlemény az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025 Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon kerül elhelyezésre.

Debrecen, 2021. február 22.

 

Németh József
hatósági irodavezető