A Médiatanács 417/2017. (IV. 25.) számú döntése

Az Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett Európa Rádió Kisújszállás 103,2 MHz állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2017. január 9-15. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Date of decision: 25 April 2017

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (3530 Miskolc, Toronyalja u. 13.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Európa Rádió Kisújszállás 103,2 MHz állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásában a 2017. január 9-15-i adáshéten eltért a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, illetve ismétlések arányára tett szerződéses vállalásaitól, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót

20.000,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00295141-00000024 számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti.

E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el.


A határozat teljes szövegét a csatolt PDF-dokumentum tartalmazza.